closing

closing
I
[΄kləuziŋ] n (նաև՝ closing time) փակում, փակման ժամ. It’s early closing today Այսօր խանութները շուտ են փակվում
II
[΄kləuziŋ] a եզրափակիչ, վերջին. closing remarks/address եզրափակիչ բառեր/ելույթ. closing date for applications դիմումներ տալու վերջին ժամկետը

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • closing — clos·ing / klō ziŋ/ n: the fulfillment or performance of a contract esp. for the sale of real estate; also: a meeting at which the closing of a contract takes place represented us at the closing ◇ At the closing for the completion of the sale of… …   Law dictionary

 • Closing — may refer to: The closing of a letter or e mail: see Valediction or Complimentary close The termination or closure of a business Closing (real estate), the final step in executing a real estate transaction Closing (sales), making a sale Closing… …   Wikipedia

 • closing — adj. final or ending; terminal; as, the closing stages of the election; the closing weeks of the year; the closing scene of the film; closing remarks. Opposite of {opening}. [Narrower terms: {year end}] [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • closing — n. 1. the act of closing something. Syn: shutting. [WordNet 1.5] 2. the last section of a communication. Syn: conclusion, close, ending. [WordNet 1.5] 3. termination of operations. Syn: closure, closedown, shutdown. [WordNet 1.5] 4. a concluding… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Closing In — Studio album by Early Man Released October 11, 2005 Genre Heavy metal Speed metal Length …   Wikipedia

 • Closing — (im deutschen auch Schließen) ist eine morphologische Basis Operation in der digitalen Bildverarbeitung. Anwendung findet der Operator beim Filtern von Bildern; durch das Schließen lassen sich lokal begrenzte dunkle Störungen in einem Bild… …   Deutsch Wikipedia

 • closing in — index imminent Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • closing — ▪ I. closing clos‧ing 1 [ˈkləʊzɪŋ ǁ ˈkloʊ ] noun 1. [countable, uncountable] when a shop or company stops operating permanently: • The risk of injury did not justify the closing of the factory. • The firm has announced a series of short term… …   Financial and business terms

 • closing — I noun 1. the act of closing something (Freq. 2) • Syn: ↑shutting • Ant: ↑opening • Derivationally related forms: ↑close, ↑shut ( …   Useful english dictionary

 • closing — clos|ing1 [ˈkləuzıŋ US ˈklou ] adj [only before noun] happening or done at the end of an event or a period of time closing remarks/words/ceremony etc ▪ The judge gave his closing speech to the jury. closing stages/seconds/minutes etc ▪ in the… …   Dictionary of contemporary English

 • Closing — The end of a trading session. The closing of a trading day halts trading on exchanges. After hours trading still occurs until 8 pm. An action which will eliminate your position in a security. Closing a position is done by taking an action which… …   Investment dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”